HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
 THUỐC THÚ Y VIỆT NAM (VMPS)

CỤC THÚ Y, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
Địa chỉ:Số 15/78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Phone: (84) 024 3868 7150
Email: quanlythuoc@gmail.com